top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

ŚWIATOWE TARGI W HANGZHOU – CHIŃSKI HANDEL CYFROWY

ENGLISH TITLE: “GLOBAL EXPO IN HANGZHOU – CHINESE DIGITAL TRADE”


Światowe Targi Handlu Elektronicznego w Hangzhou pod hasłem: „Handel cyfrowy – globalny dostęp” uświetniło odczytanie listu napisanego dla uczestników wydarzenia przez prezydenta Chin Xi Jinping’a. W liście tym Xi wyraził pełne poparcie dla pełnego wykorzystania możliwości stworzonych przez tegoroczne Targi do poszukiwania współpracy, wspólnego rozwoju i osiągania wielostronnych korzyści płynących z przekształcenia handlu cyfrowego w nowy silnik światowego wzrostu gospodarczego. Chiński handel cyfrowy dostosował się do wysokich standardów międzynarodowych zasad ekonomicznych, w tym handlowych. Chiny same ustaliły pewne ramy zarządzania handlem cyfrowym i zajęły się promocją reform i innowacji w branży. „W ten sposób Chiny, poprzez własny rozwój, zapewniają światu całkiem nowe możliwości” – dodaje prezydent w liście.


Chiny doskonale zdają sobie sprawę, że w kwestii rozwoju na polu handlu cyfrowego kluczową kwestią jest współpraca międzynarodowa. Dzięki temu możliwym będzie wykreowanie otwartego, równego, uczciwego i niedyskryminującego żadnego państwa środowiska branżowego – opartego na wspólnych korzyściach. Dlatego też Pekin zamierza w dalszym ciągu aktywnie wspierać transformację cyfrową, rozbudowę transgranicznego handlu elektronicznego i infrastruktury cyfrowej oraz tworzyć przestrzeń do wdrażania programów pilotażowych w ramach po częstokroć wspominanego już „Nowego Jedwabnego Szlaku” (Inicjatywy Pasa i Drogi; BRI).


Targi w Hangzhou przyciągnęły w sumie ponad 800 przedsiębiorstw zainteresowanych tematem. Na wydarzenie zarejestrowało się blisko 15 000 profesjonalnych nabywców, w tym ponad 1700 podmiotów zagranicznych. Około ¼ obecnego handlu stanowi ten elektroniczny, jego wzrost jest znacznie szybszy niż wzrost handlu standardowego. Stanowi o nowych możliwościach i zakresach docierania do coraz szerszych kręgów konsumenckich.


Chiny z cała pewnością nazwać można światową potęgą w handlu cyfrowym. Niezmiennie rosnące inwestycje Państwa Środka w tę dziedzinę na terenach Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i w Ameryce Łacińskiej wywierają ogromny wpływ na lokalne gospodarki, zwiększając ich udział w globalnym rynku cyfrowym.ENGLISH VERSION:


Global Digital Trade Expo in Hangzhou under the slogan: "Digital commerce - global access" was honored by the reading of a letter written to the event participants by Chinese President Xi Jinping. In the letter, Xi expressed his full support for making full use of the opportunities created by this year's Fair to seek cooperation, joint development and realize the multilateral benefits of transforming digital trade into a new engine of global economic growth. China has adapted to high standards of international economic rules, including trade. They have established a framework for managing digital trade and promoted reforms and innovations in the industry. “In this way, China, through its own development, is providing the world with completely new opportunities” the president adds in the letter.


China is well aware that international cooperation is a key issue in terms of development in the field of digital trade. Thanks to this, it will be possible to create an open, equal, fair and non-discriminatory industry environment based on common benefits. Therefore, Beijing intends to continue to actively support digital transformation, the expansion of cross-border e-commerce and digital infrastructure, and create space for the implementation of pilot programs under the often mentioned "New Silk Road" project (Belt and Road Initiative; BRI).


The fair in Hangzhou attracted a total of over 800 enterprises interested in the topic. Nearly 15,000 professional buyers registered for the event, including over 1,700 foreign entities. About ¼ of current trade is electronic, its growth is much faster than the growth of standard trade. It provides new opportunities and scope for reaching wider and wider consumer circles.


China can certainly be called a world power in digital trade. The constantly growing investments of the Middle Kingdom in this field in Africa, Southeast Asia and Latin America have a huge impact on local economies, increasing their share in the global digital market.HASHTAGS:
Międzynarodowe Targi E-commerce w Hangzhou. Jak się miewa chiński handel cyfrowy?

11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page