top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

CHIŃSKA GOSPODARKA TRACI IMPET?

ENGLISH TITLE: „IS THE CHINESE ECONOMY LOSING ITS STEAM?”


W ostatnich latach przyspieszenie gospodarcze ChRL naprzemiennie traci i zyskuje impet. Zewsząd docierają nieśmiałe głosy przebąkujące o „wyczerpywaniu” się możliwości azjatyckiego mocarstwa. Choć od stosunkowo niedawna, zjawisko to poważnie niepokoi zachodnich inwestorów i opinię publiczną – czy fenomen Chin to w rzeczywistości obraz kolosa na glinianych nogach?


Chińska gospodarka


„Nic bardziej mylnego” – przekonują eksperci, zarówno krajowi, jak i zagraniczni. Pozorne spowolnienie ożywienia ekonomicznego kraju wynikało przede wszystkim z dokonujących się kluczowych politycznych decyzji. „W pierwszej połowie tego roku rząd powstrzymywał się od podejmowania ważniejszych, progresywnych działań stymulujących chińską gospodarkę, jednak od lipca na poważnie zajęto się rozdysponowywaniem budżetu. (…) Wznowiono udzielanie kredytów deweloperom, zmniejszono ograniczenia inwestycyjne dotyczące nieruchomości, rząd centralny wznowił emisję długów w wysokości 1 bln RMB (140 mld USD) na rzecz lokalnych samorządów – przyznano 1,5 bln RMB obligacji rządowych za krótkoterminowe długi komercyjne, 2,7 bln RMB z budżetu na rok przyszły przesunięto na bieżący. Od sierpnia br. rentowność przedsiębiorstw w znacznym stopniu poprawiła się” – komentuje Yao Yang, wybitny profesor ekonomii Uniwersytetu Pekińskiego, wyróżniony najwyższym tytułem „Boya” [za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach] przyznawanym najznamienitszym profesorom pekińskiej uczelni.


W kwestii spraw zagranicznych Chiny w dalszym ciągu wkładają niebywały wysiłek w kreowanie pokojowego środowiska międzynarodowego, sprzyjającego rozwojowi rynku wewnętrznego. Niedawne spotkanie przywódców dwóch największych, światowych potęg i najzacieklejszych rywali gospodarczych jednocześnie, Xi Jinping’a i Joe Biden’a, dobitnie świadczy o dążeniu Państwa Środka do osiągnięcia celu, jakim ma być jak największe złagodzenie narastającego między mocarstwami napięcia.


Otwartość na rynki zagraniczne przejawia się w dalszym ciągu kolejnymi ukłonami w stronę coraz większej liczby państw, w tym, m.in. poprzez próbne uruchomienie ruchu bezwizowego dla obywateli sześciu krajów na okres 1 roku. Spadek zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2023 roku ma swoją przyczynę głównie w zjawisku nierównomiernego przyspieszenia rozwoju gospodarczego, wywołującego powściągliwość u inwestorów, niżeli jakimikolwiek reformami politycznymi wywierającymi wpływ na BIZ [Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne].


Gospodarka Chin przechodzi w stagnację? „Większość reform gospodarczych została przeprowadzona w latach 90. XX w. Reforma cenowa zakończyła się w roku 1994 ujednoliceniem kursu walutowego, kończąc tym samym okres planowania gospodarczego. Reformy podjęte wobec przedsiębiorstw [sektory kluczowe pozostały w gestii państwa, przedsiębiorstwa innych sektorów sprywatyzowano] składały się na niezwykle trudny proces. Obecnie chiński sektor prywatny wytwarza aż 60% krajowego PKB” – dodaje profesor.


Przyglądając się fenomenowi Chin wielu w napięciu oczekuje potknięć. Niektórzy z napięciem analizują kolejne zjawiska i zmiany. Jednak warto przede wszystkim pamiętać, że żaden spektakularny sukces nie przychodzi bez wysiłku i nie obywa się bez wzlotów i upadków. Szybki rozwój gospodarczy Chin to wciąż trwający proces. Dzięki pracy wielu tęgich głów i wnikliwej analizie oraz bieżącym wysuwaniu wniosków na horyzoncie niezmiennie zarysowuje się zwiększanie zaufania do gospodarki Państwa Środka.


ENGLISH VERSION:


In recent years, China's economic acceleration has been alternately losing and gaining momentum. There are timid voices from everywhere, talking about the "exhaustion" of the capabilities of the Asian power. Although relatively recent, this phenomenon has seriously worried Western investors and public opinion - is the Chinese phenomenon actually an image of a colossus on legs of clay?


“Nothing could be further from the truth” argue experts, both domestic and foreign. The apparent slowdown in the country's economic recovery resulted primarily from key political decisions being made. “In the first half of this year, the government refrained from taking more important, progressive measures to stimulate the Chinese economy, but since July the budget has been allocated seriously. (…) Lending to developers resumed, real estate investment restrictions were eased, the central government resumed debt issuance of RMB 1 trillion (USD 140 billion) to local governments - RMB 1.5 trillion of government bonds were awarded for short-term commercial debt, 2.7 trillion RMB from next year's budget was transferred to this year. From August this year the profitability of enterprises has improved significantly" comments Yao Yang, distinguished professor of economics at Peking University, awarded the highest title of "Boya" [for outstanding achievements in various fields] awarded to the most distinguished professors of the PU.


In terms of foreign affairs, China continues to make extraordinary efforts to create a peaceful international environment conducive to the development of its internal market. The recent meeting of the leaders of the world's two largest powers and fiercest economic rivals, Xi Jinping and Joe Biden, clearly demonstrates the desire of the Middle Kingdom to achieve the goal of easing the growing tension between the powers as much as possible.


Openness to foreign markets continues to be reflected in further nods to an increasing number of countries, including, among others: by trial launching visa-free travel for citizens of six countries for a period of 1 year. The decline in foreign direct investment in 2023 is mainly due to the phenomenon of uneven acceleration of economic development, causing investors to be reticent, rather than any political reforms affecting FDI [Foreign Direct Investment].


China's economy stagnating? “Most of the economic reforms were carried out in the 1990s. The price reform ended in 1994 with the unification of the exchange rate, thus ending the period of economic planning. The reforms undertaken with regard to enterprises [key sectors remained in the hands of the state, enterprises in other sectors were privatized] made for an extremely difficult process. Currently, the Chinese private sector produces as much as 60% of the country's GDP" adds the professor.


Looking at the Chinese phenomenon, many people are anxiously anticipating stumbles. Some people tensely analyze subsequent phenomena and changes. However, it is worth remembering that no spectacular success comes without effort and not without ups and downs as well. China's rapid economic development is still an ongoing process. Thanks to the work of many experts, thorough analysis and ongoing conclusions, increasing confidence in the economy of the Middle Kingdom is on the horizon.


HASHTAGS:
Zewsząd coraz częściej słyszy się, że chińska gospodarka traci impet. Czy bieżące wahania na chińskim rynku naprawdę spowodowane są „wyczerpaniem” się silnego rozpędu gospodarczego osiągniętego w poprzednich latach przez azjatyckie supermocarstwo?

11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page