top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Chińska polityka ekonomiczna - Podsumowanie spotkania Politbiura KPCh/ Chinese economy policy - The

...summary of the CCP Political Bureau meeting


W poniedziałek, tj. 24.07., miało miejsce spotkanie Politbiura Komunistycznej Partii Chin. 🇨🇳📊 Podczas spotkania tego omawiano temat, jakim jest chińska polityka ekonomiczna oraz cele dotyczące krajowej gospodarki, na które nastawione powinny być przyszłe działania i polityka rządu. Przede wszystkim ustalono obszary, w których Państwo Środka zmaga się z problemami, takie jak niewystarczający popyt wewnętrzny, kwestie operacyjne w przypadku niektórych spółek, ukryte zagrożenia i ryzyko dotyczące kluczowych obszarów gospodarki itp. Wyszczególniono także aspekty, którymi należy zaopiekować się w sposób szczególny, np. zabezpieczenie, zoptymalizowanie i rozszerzenie polityki ulg podatkowych, zwiększenie wsparcia dla innowacji technologicznych i naukowych, utrzymanie kursu RMB na stałym i adekwatnym poziomie, pobudzenie popytu krajowego w takich obszarach, jak elektronika, sprzęt AGD, sport i rekreacja, usługi turystyczne i kulturalne itd. Ważnym punktem było także stwierdzenie, że inwestycje państwowe stanowić powinny swoisty "drogowskaz" wszystkich większych inwestycji, które z kolei zbiegać się mogą z przyszłymi interesami rządu. #kktlumaczchinskiego


On Monday, July 24, a meeting of the Politburo of the Chinese Communist Party took place. 🇨🇳📊 During this meeting, economic issues were discussed as well as goals regarding the national economy, on which future activities and government policy should be focused. First of all, the areas in which the Middle Kingdom struggles with problems were identified, such as insufficient domestic demand, operational issues for some enterprises, hidden threats and risks in key areas of the economy, etc. It also specified aspects that should be taken care of in a special way, e.g. .securing, optimizing and extending the tax reduce policy, increasing support for technological and scientific innovation, keeping the RMB exchange rate stable and adequate, boosting domestic demand in areas such as electronics, household appliances, sports and recreation, tourism and cultural services, etc. An important point was also the statement that state investments should be a kind of "driving power" for all major investments, which in turn may coincide with the future interests of the government.


#chineseeconomy#CCPPolitbureau#Politbureaumeeting#economy#economyrisks#chineseinvestments#investments#domesticdemand#chinesedomesticdemand#economypolicy#chineseeconomypolicy#governmentinvestments#chineseinterests#rmbratePo spotkaniu Politbiura KPCh w ubiegły poniedziałek: Jaka będzie chińska polityka ekonomiczna w przyszłości?

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page