top of page

„CHIŃSKI PROBLEM” NA RYNKU EV? Analiza zasadności restrykcji wobec Chin

English title: „CHINESE PROBLEM” ON EV’S MARKET? Analysis of the validity of restrictions against China


Ważne: Artykuł zredagowany został w oparciu o stanowisko Chin w powyższej sprawie.

 

Chiny jako lider EV


               Chiński rynek pojazdów elektrycznych (EV), dzięki szybkiemu postępowi technologicznemu, optymalizacji produkcji, konkurencyjności cenowej i wsparciu rządu, stał się niekwestionowanym liderem w branży. Głównymi obszarami największego rozwoju i innowacyjności pojazdów EV są: ogromny postęp technologii akumulatorów, układów napędowych i funkcji łączności. Państwo Środka poszczycić się może także imponującymi osiągnięciami w kwestii infrastruktury ładowania. Powyższe czynniki bezpośrednio przyczyniły się do atrakcyjności chińskiego rynku EV.

 

Co na to Zachód?


               Potężny sukces Chin w opisywanej dziedzinie wzmógł, i tak już wyostrzoną, czujność Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. To spowodowało podjęcie różnorodnych środków, które motywowane są w różny sposób. Od bezpieczeństwa wewnętrznego począwszy, na konkurencyjności własnych producentów skończywszy. W październiku 2023 r. Komisja Europejska wszczęła dochodzenia antysubsydyjne wobec ChRL ws. importu pojazdów EV. Przyczyna? Chęć ustalenia, czy chiński przemysł pojazdów elektrycznych aby przypadkiem nie korzysta z nadmiernych dotacji rządowych, szkodząc tym samym producentom europejskim. Stany Zjednoczone z kolei przymierzają się do nałożenia na Państwo Środka dodatkowych ograniczeń na import pojazdów opartych na chińskim oprogramowaniu. Prezydent Biden tłumaczy działania swojego rządu troską o ochronę wrażliwych danych obywateli swojego kraju, które to dane „wykradzione” zostać mogą przez „złe” Chiny.

 

Hipokryzja?


               Podczas, gdy Zachód usilnie stara się umotywować swoje działania, USA wprowadza „ustawę o ograniczeniu inflacji”, dzięki której przeznaczane zostają dodatkowe środki na dotacje dla linii montażowych rodzimych producentów. Tym czasem Unia Europejska uchwala przepisy podnoszące wymagania wobec eksportu akumulatorów do krajów UE.

               Na całym świecie podejmowane są wysiłki dotyczące ochrony klimatu i rozwiązań przyjaznych środowisku, ograniczających emisję CO2 do atmosfery. Upowszechnianie pojazdów zasilanych energią elektryczną wydaje się naturalną konsekwencją takiego podejścia. Jednakże, wielu producentów samochodów na paliwa kopalne z USA i UE hamuje nastroje pro-ekologiczne, tłumacząc to zaostrzeniem problemów pracowniczych w tradycyjnych sektorach motoryzacyjnych.

               Wprowadzanie dodatkowych ceł karnych na pojazdy EV z Chin wpływa na wzrost ich cen i, w konsekwencji, na ich niedostępność dla ogromnej liczby konsumentów krajowych, których zwyczajnie na tak duży wydatek nie stać. Co, w rezultacie, przekłada się na niemożność polepszenia stosunku użytkowania samochodów bardziej ekologicznych do tych, które mają większy wpływ na degradację środowiska.

               Powyższe działania zdają się niezwykle utrudniać wysiłki całego świata na rzecz redukcji emisji spalin oraz wpływa negatywnie na możliwości międzynarodowej wymiany technologii i rozwoju rynku.

 

Gorzki uśmiech rozgoryczenia


               W obliczu ostrej reakcji Zachodu na chińską ekspansję samochodów elektrycznych, Państwo Środka wydaje się unosić kącik ust w pełnym rozgoryczenia uśmiechu. Utrudnianie konkurencji, motywy polityczne, stosowanie bezpieczeństwa narodowego jako pretekstu a także silna ingerencja państwa każe zastanowić się, czy w niektórych krajach rozwiniętych wolny rynek jest w istocie tak otwarty i wolny, jak dotąd sądzono?

 

Od autorki: Jak zazwyczaj w takich sporach, prawda leży po trochu po każdej ze stron. Kompletnie różne narody o odmiennych doświadczeniach, historii i ustrojach – to tylko obraz tego, że w każdym ustroju politycznym istnieją silne strony i słabości. Ochrona rynku rodzimego poprzez zbyt dużą ingerencję w istocie wpływa na „wolność” wolnego rynku. Jednak pozwala na doraźną pomoc w obliczu gospodarczych zagrożeń. Ograniczenia zawsze spotykają się z oporem i rozgoryczeniem. Rozstrzyganie pozostawię jednak mądrzejszym od siebie. Niniejsze stanowisko prezentuję bardziej jako zdrową przeciwwagę dla informacji dostępnych w „naszych” mediach.

 

 

ENGLISH VERSION:

 

Important: The article was edited based on China's state on the above matter.

 


China as an EV leader


  The Chinese electric vehicle (EV) market, thanks to rapid technological progress, production optimization, price competitiveness and government support, has become the undisputed leader in the industry. The main areas of greatest growth and innovation for EVs are the enormous advances in battery technology, powertrains and connectivity features. The Middle Kingdom can also boast impressive achievements in terms of charging infrastructure. The above factors have directly contributed to the attractiveness of the Chinese EV market.

 

What do western countries say about this?


China's enormous success in this field has increased the already heightened vigilance of the United States and the European Union. This has resulted in a variety of measures with different motivations. From internal security to the competitiveness of countries own producers. In October 2023, the European Commission initiated anti-subsidy investigations against the PRC regarding the import of EV vehicles. Cause? The desire to determine whether the Chinese electric vehicle industry is not using excessive government subsidies, thereby harming European manufacturers. The United States, in turn, is planning to impose additional restrictions on the import of vehicles based on Chinese software. President Biden explains his government's actions with concern for the protection of sensitive data of citizens, which may be "stolen" by "evil" China.

 

Hypocrisy?


While the West is trying hard to justify its actions, the USA is introducing the "inflation limitation act", thanks to which additional funds are allocated to subsidies for the assembly lines of domestic producers. Meanwhile, the European Union is adopting regulations increasing the requirements for the export of batteries to EU countries.

Efforts are being made all over the world to protect the climate and environmentally friendly solutions that reduce CO2 emissions into the atmosphere. The popularization of electric vehicles seems to be a natural consequence of this approach. However, many US and EU fossil-fuel car makers are clamping down on pro-ecological sentiment, citing the exacerbation of labor problems in traditional automotive sectors.

The introduction of additional punitive duties on EVs from China increases their prices and, consequently, makes them unavailable to a huge number of domestic consumers who simply cannot afford such a large expense. Which, as a result, translates into the inability to improve the ratio of the use of more ecological cars to those that have a greater impact on environmental degradation.

The above-mentioned actions seem to extremely hinder the world's efforts to reduce exhaust emissions and negatively affect the possibilities of international technology exchange and market development.

 

A bitter smile of disappointment


In the face of the West's sharp reaction to China's expansion of electric cars, the Middle Kingdom seems to lift the corner of its mouth in a embittered smile. Obstructing competition, political motives, using national security as a pretext and strong state interference make us wonder whether the free market in some developed countries is actually as open and free as it has been thought so far?

 

From the author: As usual in such disputes, there is a bit of truth on both sides. Completely different nations with different experiences, histories and systems - this is just an illustration of the fact that in every political system there are strengths and weaknesses. Protecting the domestic market through too much interference actually affects the "freedom" of the free market. However, it allows for ad hoc assistance in the face of economic threats. Restrictions are always met with resistance and bitterness. However, I will leave the decision to those wiser than me. I present this position more as a healthy counterweight to the information available in "our" media.

 Chiny to lider w branży EV, który rozpoczął już ekspansję na rynkach światowych. Co na to Zachód?

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page