top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Czy chiński sektor prywatny czekają zmiany? Will chinese private sector change?

19 lipca br. Komitet Centralny KPCh oraz Rada Państwa wydała specjalne wytyczne dotyczące pobudzenia rozwoju chińskich przedsiębiorstw sektora prywatnego. 💰📈 Dzięki odpowiedniemu wsparciu rządu oraz większym możliwościom auto-reformy chiński sektor prywatny zyska podatny grunt do wzrostu i osiągania coraz ambitniejszych celów rozwojowych. Jednocześnie obserwatorzy i specjaliści zaznaczają, że korzyści płynące z pobudzenia sektora prywatnego będą znaczące - przełoży się to, m.in., na szybszą modernizację rynku chińskiego oraz promocję jakości i tworzenia solidnej ogólnoświatowej marki "Made in China". Jednym z dość istotnych punktów reform jest budowanie świadomości i zmiana trendów w opinii publicznej, która przełożyć się ma na większe zaufanie i zaangażowanie potencjalnych inwestorów. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


July 19 The Central Committee of the CCP and the State Council have issued special guidelines to encourage the development of Chinese private sector enterprises. 💰📈 Thanks to appropriate government support and greater opportunities for self-reform, private business will gain a fertile ground for growth and achieving increasingly ambitious development goals. At the same time, observers and specialists point out that the benefits of stimulating the private sector will be significant - it will translate, among others, into faster modernization of the Chinese market and the promotion of quality and the creation of a solid global "Made in China" brand. One of the quite important points of the reforms is building awareness and changing trends in public opinion, which is to translate into greater trust and involvement of potential investors.
Rząd ChRL wprowadził zarządzenie dotyczące prywatnych przedsiębiorstw. Jakie zmiany czekają chiński sektor prywatny?

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page