top of page

CHIŃSKIE DOMY SPOKOJNEJ STAROŚCI – ROLA SAMOPOMOCY – SENIORZY W CHINACH

ENGLISH TITLE: „CHINESE NURSING HOMES – THE ROLE OF MUTUAL CARE – SENIORS IN CHINA”SENIORZY W CHINACH


Opieka nad seniorami w Chinach przechodzi poważny kryzys. Młodych osób jest coraz mniej, a emerytów – coraz więcej. Chociaż w miastach problem nie jest aż tak „palący”, to na obszarach wiejskich jest już gorzej. Większość młodych osób ucieka ze wsi do miast ku lepszej przyszłości, pozostawiając seniorów samym sobie. Ogromnym wyzwaniem jest także dostęp osób starszych do opieki zdrowotnej i innych tego rodzaju usług. Pojawiła się jednak iskra nadziei – ośrodki oparte na wzajemnej opiece. Na czym to polega?

 

CENTRA WZAJEMNEJ OPIEKI


W miasteczku Madongchuan powstał obiekt, w którym samotni seniorzy mogą liczyć na opiekę, nocleg i ciepły posiłek. Jednak w pobliżu nie widać żadnych opiekunów – dlaczego? Mieszkańcy obiektu dbają o siebie nawzajem. Młodsi, bardziej sprawni seniorzy troszczą się o bardziej schorowanych i mniej samodzielnych kolegów/ koleżanki. Przybytek ma własne poletka, na których uprawiane są warzywa. Ośrodek posiada kuchnie, gdzie mieszkańcy przyrządzają wspólne posiłki. Niemobilnym rezydentom posiłki zanoszone są do pokojów. W czasie wolnym do dyspozycji pozostają gry planszowe. Seniorzy spędzają wspólnie czas na graniu w szachy czy pogawędkach. Ośrodek zatrudnia emerytowanego lekarza, który troszczy się o doraźną opiekę zdrowotną mieszkańców – głównie w takich obszarach, jak leczenie przeziębienia, grypy czy troska o dostęp do leków na przewlekłe schorzenia. Rok wcześniej ze stolicy, Pekinu, napłynął datek wysokości 1 mln RMB (ok. 139 tys. USD) na rozbudowę obiektu.

 

KORZYŚCI ROZWIĄZANIA


Przykład ośrodka w Madongchuan zainspirował rząd do podjęcia podobnych inicjatyw w innych częściach kraju. Szczególnie tych najsłabiej rozwiniętych i gdzie płynie najmniejsza pula środków do lokalnych samorządów. Tego rodzaju rozwiązanie niesie za sobą szereg korzyści. Po pierwsze, aktywizuje osoby, które wypadły już z rynku pracy, do działania na rzecz lokalnej społeczności. Po drugie, znacznie obniża to koszty utrzymania – wolontariat bardziej sprawnych osób starszych pozwala na oszczędności związane z zatrudnieniem personelu i przeznaczenie większych środków na np. opiekę zdrowotną. Ponadto, tego rodzaju działania stanowią ważny czynnik zmniejszający problem z osobami starszymi, które nie posiadają dzieci lub takich, których latorośl wyemigrowała za pracą do znacznie oddalonych ośrodków miejskich.

 

PODSUMOWANIE


Jak wskazują eksperci, jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku najmniej rozwiniętych obszarów Chin, gdzie dostęp do komercyjnych, specjalistycznych instytucji zajmujących się osobami starszymi, jest mocno ograniczona lub nie ma jej w ogóle. Poza tym stanowi to także mobilizację zasobów, które do tej pory zdawały się nie istnieć (a zostały po prostu przeoczone) – choć wciąż ubodzy i będący już na zasłużonej emeryturze,  mniej posunięci w latach seniorzy nadal posiadają wystarczającą ilość energii, by za wikt i opierunek wspomóc swoich starszych kolegów.

 

 

 

ENGLISH VERSION:

 

SENIORS IN CHINA


Senior care in China is going through a serious crisis. There are fewer and fewer young people and more and more retirees. Although the problem is not so urgent in cities, it is worse in rural areas. Most young people flee from the countryside to the cities for a better future, leaving seniors to fend for themselves. Access of older people to health care and other similar services is also a huge challenge. However, there was a glimmer of hope - centers based on mutual care. What is it about?

 

MUTUAL CARE CENTERS


A facility was established in the town of Madongchuan where lonely seniors can count on care, accommodation and a hot meal. However, there are no caregivers in sight – why? The facility's residents take care of each other. Younger, more able-bodied seniors care for their more ill and less independent colleagues. The place has its own patches where vegetables are grown. The center has a kitchen where residents prepare meals together. Meals are delivered to rooms for immobile residents. In the free time, seniors can play board games. They spend time together playing chess and chatting. The center employs a retired doctor who takes care of the residents' emergency health care - mainly in areas such as treatment of colds, flu and access to medicines for chronic diseases. A year earlier, a donation of RMB 1 million (approx. USD 139,000) came from the capital, Beijing, to invest on expansion of the facility.

 

SOLUTION BENEFITS


The example of the center in Madongchuan inspired the government to launch similar initiatives in other parts of the country. Especially the least developed ones and where the least amount of funds flows to local governments. This type of solution brings a number of benefits. Firstly, it activates people who have already dropped out of the labor market to act for the benefit of the local community. Secondly, it significantly reduces the cost of living - volunteering of more able-bodied older people allows for savings related to the employment of staff and allocating more funds for e.g. health care. Moreover, this type of activities are an important factor in reducing the problem of older people who do not have children or those whose children have emigrated to much distant urban centers for work.

 

SUMMARY


As experts point out, this is an excellent solution for the least developed areas of China, where access to commercial, specialized senior care institutions is severely limited or non-existent. In addition, it also constitutes the mobilization of resources that so far did not seem to exist (but were simply overlooked) - although still poor and already retired, younger seniors still have enough energy to support their older colleagues for something to eat and drink.
Seniorzy w Chinach stanowią coraz większy problem dla lokalnych samorządów, posiadających ograniczone środki na inwestycje. Jednak przykład ośrodka w Madongchuan pokazał, że problem zapewnienia opieki chińskim staruszkom może zostać rozwiązany. Na czym polega rozwiązanie?

11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page