top of page

CHINY ŚWIATOWYM LIDEREM NEV

ENGLISH TITLE: „CHINA AS THE GLOBAL NEV KING”


Chiny pozostają niekwestionowanym liderem na rynku pojazdów nowej energii (NEV). Jednocześnie zwiększają także swoją rolę jako światowego centrum produkcji akumulatorów i powiązanych z łańcuchów dostaw. Według ekspertów branża ta w dalszym ciągu napędzać będzie inwestycje, konsumpcję i wzrost gospodarczy Państwa Środka. Najnowsze prognozy China EV100, chińskiego think tanku zajmującego się branżą pojazdów elektrycznych, globalna sprzedaż tego rodzaju samochodów w 2024 roku przekroczy 20 mln, gdzie Chiny odpowiedzialne będą za aż 60% sprzedaży całkowitej (tj. ok. 2 bln RMB).


„Ogromny potencjał rynkowy Chin oraz postęp technologiczny sprawiają, że kraj staje się ważną siłą napędową rozwoju branży NEV na całym świecie” – mówi Shi Jianhua, z-pca sekretarza generalnego China EV100. – „Szacuje się, że jedna lub dwie kolejne chińskie marki NEV znajdą się w top dziesiątce na światowej liście w sprzedaży”. Co składa się na tak duży sukces tego sektora gospodarki? Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę, rodzime części samochodowe, inteligentna produkcja czy innowacyjne rozwiązania stanowią impuls dla nieprzerwanego wzrostu.


Za ogromnym postępem w kwestii pojazdów nowej energii przemawia przede wszystkim ich niskoemisyjność. Chiński think tank szacuje, że wynikająca z szybko wzrastającej liczby NEV na chińskich drogach redukcja emisji dwutlenku węgla przekroczy aż 100 mln ton.  Popyt i zapotrzebowanie pobudza producentów do wprowadzania na rynek coraz bardziej wydajnych modeli. W ujęciu krajowym średni zasięg pojazdu elektrycznego to 460 km na jednym ładowaniu. Według danych na wrzesień 2023 roku światowa sprzedaż NEV wyniosła ok. 9,75 mln szt., z których 60% udziału należy do Chin. Chińskie marki zajęły 5 kolejnych pozycji w światowej top 10. Pierwsze miejsce zajął BYD.ENGLISH VERSION:

 

China remains the undisputed leader in the new energy vehicle (NEV) market. At the same time, they are also expanding their role as a global center for battery production and related supply chains. According to experts, this industry will continue to drive investment, consumption and economic growth in the Middle Kingdom. The latest forecasts of China EV100, a Chinese think tank dealing with the electric vehicle industry, global sales of this type of cars in 2024 will exceed 20 million, with China responsible for as much as 60% of total sales (i.e. approximately RMB 2 trillion).


“China's enormous market potential and technological progress make the country an important driving force for the development of the NEV industry around the world” says Shi Jianhua, deputy secretary general of China EV100. – “It is estimated that one or two more Chinese NEV brands will break into the top ten on the global sales list.” What makes this sector of the economy so successful? Investments in modern infrastructure, domestic car parts, intelligent production and innovative solutions provide an impetus for continuous growth.


The great progress in new energy vehicles is primarily due to their low emissions. A Chinese think tank estimates that the reduction in carbon dioxide emissions resulting from the rapidly increasing number of NEVs on Chinese roads will exceed as much as 100 million tons. Demand and consumer needs stimulate manufacturers to introduce increasingly more efficient models to the market. Nationally, the average range of an electric vehicle is 460 km on a single charge. According to data as of September 2023, global NEV sales amounted to approximately 9.75 million units, of which 60% share belongs to China. Chinese brands took 5 more positions in the global top 10. BYD took the first place.

 Chiny nadal utrzymują pozycję lidera na rynku pojazdów NEV. Co przyczynia się do takiego stanu rzeczy i jaki ma to wpływ na chińską gospodarkę?

11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page