top of page

CO Z WALENTYNKAMI W CHINACH? WALENTYNKI CHIŃSKIE I ZACHODNIE

ENGLISH TITLE: „WHAT ABOUT VALENTINE’S DAY IN CHINA? CHINESE AND WESTERN VALENTINE’S DAY”


Dzisiaj przypada międzynarodowe Święto Zakochanych – Walentynki 【情人节】. Czy święto to jest obchodzone także w Państwie Środka? Owszem, 14 lutego to dzień, który w Chinach ma przede wszystkim znaczenie komercyjne (podobnie jak u nas) i celebrowane jest w głównej mierze przez osoby z młodszego pokolenia. Jako twór zachodni nie ma w nim zbyt wiele miejsca na chińskie tradycje i jest traktowany raczej jako pretekst do spotkań na mieście lub wymiany drobnymi upominkami.


Czy Chińczycy mają swój odpowiednik Walentynek?


               Oczywiście, i to nie jeden! Pierwszy z nich przypada na 15. Dzień Kalendarza Księżycowego (w tym roku będzie to 24 lutego) i nazywa się Świętem Latarni 【元宵节】. Jest to także ostatni dzień Festiwalu Wiosny (trwającego obecnie). Co prawda, skojarzenia z Dniem Zakochanych w tym wypadku pochodzą głównie z przeszłości, kiedy to w Święto Latarni dopuszczalne było wyjście na spacer z osobą przeciwnej płci bez asysty tzw. „przyzwoitki”, na co dzień stanowiące niemały skandal obyczajowy.  


               Kolejnym odpowiednikiem są tzw. „Białe Walentynki” 【白色情人节】pochodzące z Japonii, utworzone jako przeciwwaga dla Walentynek „Zachodnich”. Celebruje się je dnia 14 marca. Według założeń zaadoptowanego zachodniego Święta Zakochanych azjatyckie kobiety wręczają prezenty swoim ukochanym. W Białe Walentynki mężczyźni odwdzięczają się swoim wybrankom. Częstym upominkiem jest biała czekolada.


               Święto 520 【五二零节】przypada na 20 maja (stąd nazwa, „wu er ling” oznacza „5.20”. Dlaczego akurat ta data? W języku chińskim ciąg liczb „520” brzmi podobnie do zdania „kocham cię” [„wo ai ni”]. Jest to także duże święto dla sprzedawców online oferujących towary luksusowe, kupowane wówczas na potęgę.


               Święto Podwójnej Siódemki! (7. Dzień 7. Miesiąca Kalendarza Księżycowego – w 2024 r. będzie to 17 września.) Wykrzyknik na końcu zdania pojawia się nie bez przyczyny. To najbardziej „chińskie” święto miłości. Festiwal Qixi 【七夕节】to dzień owiany legendą o nieśmiertelnej miłości Chang’e, bogini księżyca [przyjmującej postać zająca] i łucznika Houyi, którzy po rozdzieleniu w wyniku wypicia przez kobietę eliksiru nieśmiertelności, spotykają się raz w roku, właśnie tego dnia. Podobno ich spotkanie obserwować można przyglądając się tego dnia powierzchni Księżyca.


               Święto Singli (11.11) 【双十一】, czy inaczej „Święto Podwójnej Jedenastki”. Dawniej był to dzień, w którym prezentami wymieniali się jedynie kochankowie. Obecnie jednak marketing rozszerzył się także na osoby samotne, reprezentowane przez symbolikę czterech jedynek w dacie święta. Jest to przede wszystkim największy dzień wyprzedaży. Podobnie jak słynny Black Friday w USA.


               Które święto wydaje się Tobie najciekawsze? Którego chciałbyś doświadczyć osobiście będąc w Chinach? W każdym razie, w Państwie Środka okazji do wyrażania uczuć z pewnością nie brakuje!

 

 

ENGLISH VERSION:

 

Today is the international day of love - Valentine's Day. Is this holiday also celebrated in the Middle Kingdom? Yes, February 14 is a day that in China has primarily commercial significance (just like in Poland) and is celebrated mainly by people from the younger generation. As a Western creation, there is not much room for Chinese traditions and it is treated rather as an excuse to meet in the city or exchange small gifts.


Do the Chinese have their own equivalent of Valentine's Day?


Of course, and not just one! First of them falls on the 15th Day of the Lunar Calendar (this year it will be February 24) and is called the Lantern Festival 【元宵节】. This is also the last day of the Spring Festival (currently ongoing). It’s worth mentioning that associations with Lovers Day in this case come mainly from the past, when on Lantern Festival it was permissible to go for a walk with a person of the opposite sex without the assistance of the so-called "chaperones", which on a daily basis constitute quite a moral scandal.


Another equivalent is the so-called "White Valentine's Day" 【白色情人节】originating from Japan, created as a counterweight to "Western" Valentine's Day. It is celebrated on March 14. According to the assumptions of the adapted Western Valentine's Day, Asian women give gifts to their loved ones. On White Valentine's Day, men repay by giving present to their loved ones. White chocolate is a common gift.


The 520 holiday 【五二零节】 falls on May 20 (hence the name, "wu er ling" means "5.20". Why this particular date? In Chinese, the sequence of numbers "520" sounds similar to the sentence "I love you" ["wo ai ni”]. It is also a big holiday for online sellers offering luxury goods, which are then bought in great numbers.


Double Seven Festival! (7th Day of the 7th Month of the Lunar Calendar - in 2024 it will be September 17.) The exclamation point at the end of the sentence appears for a reason. This is the most of "Chinese" traditional love festival. Qixi Festival 【七夕节】is a day shrouded in the legend of the immortal love of Chang'e, the moon goddess [taking the form of a hare] and the archer Houyi, who, after being separated as a result of Chang’e drinking the elixir of immortality, meet once a year on this day. It is believed that their meeting can be observed by looking at the surface of the Moon during the festival.


Singles' Day (11/11) 【双十一】, or "Double Eleven Festival". In the past, it was a day when only lovers exchanged gifts. Nowadays, however, marketing has also extended to single people, represented by the symbolism of the four “ones” on the holiday date. First of all, it is the biggest day of sales. Just like the famous Black Friday in the USA.


Which holiday seems the most interesting to you? Which would you like to experience personally while in China? In any case, there is certainly no shortage of opportunities to express feelings in the Middle Kingdom!
Walentynki w Chinach to głównie symboliczne święto komercyjne. Chińczycy mają jednak cały pakiet własnych świąt dedykowanych miłości. Co to za święta?

15 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commenti


bottom of page