top of page

DANE Z Q1: EKONOMICZNY WZROST CHIN

English: „Q1 DATA: ECONOMIC GROWTH OF CHINA”


Chiny to druga gospodarka świata. Potęga Państwa Środka, budowana latami, obecnie zbiera już żniwo swojej karkołomnej pracy. Jak wygląda podsumowanie pierwszego kwartału dla chińskiej gospodarki?

 

Więcej niż oczekiwano?


               Wzrost gospodarczy Państwa Środka w pierwszym kwartale bieżącego roku przekroczył rynkowe oczekiwania. Władze i eksperci z Chin przypisują sukces ten kierunkowi chińskiej polityki, który w mediach określany jest mianem „rozwoju wysokiej jakości” i dzięki tzw. „nowym siłom produkcyjnym”, które to miały przyczynić się do osiągnięcia tego, jakkolwiek imponującego, wyniku. PKB Chin rośnie w tempie 5,3%, choć oczekiwano wartości na poziomie 4,6%.

 

Analiza sukcesu


               Większość analityków rodzimych i zagranicznych taki stan rzeczy przypisuje zwiększonej konsumpcji wewnętrznej na okres Festiwalu Qingming (清明节) i Chińskiego Nowego Roku (春节), które to festiwale przypadały, kolejno, na 4.04 i 10.02-24.02. Choć wielu sceptyków wskazuje właśnie te dwa święta jako przyczynę rzekomego sukcesu, optymiści mówią o ewidentnym wzroście zaufania co do stabilności chińskiej gospodarki, o czym świadczyć mają zwiększone wydatki konsumenckie. Wzrost na poziomie 5,3% w Q1 napędzany ma być poprzez rozwój w branży produkcyjnej i inwestycje infrastrukturalne. Chińscy ekonomiści nie bez przyczyn wskazują także na pogłębiającą się również konsolidację rynku nieruchomości.

 

Prognozy na 2024 rok


               Doskonały wynik w drugiej połowie 2024 roku ma ulec dalszej poprawie, głównie dzięki aktywności rządowej – implementacji kolejnych projektów pobudzających gospodarkę. Przewiduje się także dalszy wzrost w obszarze eksportu, w szczególności biorąc pod uwagę rynek europejski i amerykański.

 

Mechanizmy wspierające


               W dalszej części raportu na Q1 eksperci wskazują główne mechanizmy wpływające na doskonałą kondycję chińskiej gospodarki. Po pierwsze, „rozwój wysokiej jakości”. To znaczy inwestycje na rzecz innowacji w tradycyjnych gałęziach przemysłu, rozwój branż tzw. „wschodzących” i wzmocnienie rodzimego przemysłu. Po drugie, implementacja i upowszechnianie zreformowanych przepisów i regulacji dt. standardów zarządzania. Po trzecie, kreowanie i podtrzymywanie korzystnego środowiska biznesowego i, co za tym idzie, przyciąganie inwestycji zagranicznych.

 

 

ENGLISH:

 

China is the world's second economy. The power of the Middle Kingdom, built over the years, is now reaping the rewards of its backbreaking work. What does the summary of the first quarter look like for the Chinese economy?

 

More than expected?


The economic growth of the Middle Kingdom in the first quarter of this year exceeded market expectations. Chinese authorities and experts attribute this success to the direction of Chinese policy, which in the media is known as "high-quality development", and thanks to the so-called "new productive forces" that were supposed to contribute to achieving this, however impressive, result. China's GDP is growing at a rate of 5.3%, although the expected value was 4.6%.

 

Success analysis


Most domestic and foreign analysts attribute this state of affairs to increased domestic consumption during the Qingming Festival (清明节) and Chinese New Year (春节), which fell on April 4 and February 10-24, respectively. Although many skeptics point to these two holidays as the reason for the alleged success, optimists talk about an obvious increase in confidence in the stability of the Chinese economy, as evidenced by increased consumer spending. Growth of 5.3% in Q1 is to be driven by development in the manufacturing industry and infrastructure investments. It is not without reason that Chinese economists also point to the deepening consolidation of the real estate market.

 

Forecasts for 2024


The excellent result is to be further improved in the second half of 2024, mainly thanks to government activity - the implementation of further projects to stimulate the economy. Further growth in exports is also expected, especially taking into account the European and American markets.

 

Support mechanisms


Later in the Q1 report, experts indicate the main mechanisms influencing the excellent condition of the Chinese economy. First, “high-quality development.” This means investments for innovation in traditional industries, development of the so-called "emerging" branches and strengthening the domestic industry. Secondly, implementation and dissemination of reformed provisions and regulations regarding management standards. Third, creating and maintaining a favorable business environment and, consequently, attracting foreign investment.

 Dane na Q1 dotyczące gospodarki Chin prezentują się imponująco, przekraczając oczekiwania rynkowe. Co wpływa na ten stan rzeczy?

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page