top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Feniks w kulturze chińskiej/ Phoenix in Chinese culture


Symbolika chińska

W Państwie Środka symbolika ma szczególne znaczenie. Wśród najważniejszych ikon pojawiają się także przeróżne zwierzęta i to zarówno te prawdziwe, występujące w przyrodzie (np. nietoperz, żuraw, ryba, motyl itd.), jak i stworzenia mityczne, pojawiające się tylko i wyłącznie w legendach i literaturze (np. smoki, feniksy, jednorożce [wł. Qilin]).


Charakterystyka chińskiego feniksa

W najwcześniejszych podaniach o tym wymyślnym stworzeniu opisywano go jako ptaka, a właściwie dwa ptaki – samicę i samca (chiński wyraz oznaczający „feniksa” to 凤凰, gdzie 凤 oznacza samca a 凰– samicę). W okresach późniejszych zwierzę to już prezentowano jako pojedynczego ptaka płci żeńskiej, bardzo często sparowanego z samcem smoka. Według dawnego opisu jego ciało składało się na dziób koguta, ptasie czoło, „twarz” jaskółki, szyję węża, grzbiet żółwia, pierś gęsi, rybi ogon i zad jelenia. W późniejszej charakterystyce jawił się już jako istota o wielu brodach, ciele kaczki-mandarynki, głowie bażanta, pawim ogonie i dziobie papugi.


Znaczenie symboliczne

W chińskiej kulturze feniks stanowi symbol cnoty, obowiązkowości, rzetelności i pomyślności. Dawniej jego pojawienie utożsamiano z zaprowadzeniem w cesarstwie porządku i harmonii przez ówcześnie panującego Cesarza. Jego postać jest także kojarzona z nowym początkiem, dlatego jego wizerunek często pojawia podczas takich uroczystości jak śluby czy podczas Chińskiego Nowego Roku. Jako symbol sprzyjającego losu według filozofii Feng Shui jest nośnikiem dobrej energii qi, dlatego jego podobizny często pojawiają się w chińskich domach.


Podsumowanie

Feniks w kulturze chińskiej pełni funkcję symbolu. Symbolizuje nie tylko równowagę Ying i Yang w chińskiej filozofii Feng Shui, ale także kojarzy się z takimi wartościami jak cnota, rzetelność i obowiązkowość. Symbolizuje pomyślność przy wejściu w nowy etap życia, dlatego jest obecny podczas uroczystości związanych z początkiem czegoś istotnego. Warto przyozdobić swoje mieszkanie/ dom w podobizny tego ptaka, dzięki czemu do nasze miru domowego wkroczy pozytywna energia.

Chinese symbolism

In the Middle Kingdom, symbolism has a special meaning. Among the most important icons there are also various animals, both real ones, occurring in nature (e.g. bat, crane, fish, butterfly, etc.), as well as mythical creatures, appearing only in legends and literature (e.g. dragons, phoenixes, unicorns [incl. Qilin]).


Characteristics of the Chinese Phoenix

In the earliest accounts of this ingenious creature, it was described as a bird, actually two birds - a female and a male (the Chinese word for "phoenix" is 凤凰, where 凤 means male and 凰 - female). In later periods, this animal was already presented as a single female bird, very often paired with a male dragon. According to an old description, his body consisted of a rooster's beak, a bird's forehead, a swallow's "face", a snake's neck, a turtle's back, a goose's breast, a fish's tail and a deer's hindquarters. In the later characterization, he already appeared as a creature with many breads, the body of a mandarin duck, the head of a pheasant, a peacock's tail and a parrot's beak.


Symbolic meaning

In Chinese culture, the phoenix is a symbol of virtue, duty, reliability and prosperity. Formerly, its appearance was identified with the introduction of order and harmony in the empire by the reigning Emperor. His character is also associated with a new beginning, which is why his image often appears during ceremonies such as weddings or during the Chinese New Year. As a symbol of favorable fortune according to the Feng Shui philosophy, it is a carrier of good qi energy, which is why its images often appear in Chinese homes.


Summary

The phoenix is a symbol in Chinese culture. It symbolizes not only the balance of Ying and Yang in the Chinese philosophy of Feng Shui, but is also associated with values such as virtue, reliability and duty. It symbolizes prosperity when entering a new stage of life, which is why it is present during ceremonies related to the beginning of something important. It is worth decorating your apartment / house in the likeness of this bird, thanks to which positive energy will enter your homes.


LINK DO ARTYKUŁU/ LINK TO THE ARTICLE:LINK DO POBRANIA PDF/ LINK TO DOWNLOAD PDF:PRZESKANUJ I POBIERZ PDF/ SCAN AND DOWNLOAD PDF:
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page