top of page

JAK TAM CHIŃSKA TURYSTYKA?

ENGLISH TITLE: „WHAT ABOUT THE CHINESE TOURISM?”

 

Eksperci z branży turystycznej, którzy przypatrują się sytuacji rynku, wzywają do wprowadzenia większej liczby środków optymalizujących podróże turystyczne z i do Chin. Wszystko po to, by ożywić sektor gospodarki jakim jest chińska turystyka, który to od czasów pandemii COVID-19 wciąż potrzebuje wsparcia. Liczba podróży wyjazdowych w 2023 roku osiągnęła dwukrotność wyniku z roku poprzedniego, jednak wciąż pozostaje o ponad połowę niższa niż w roku 2019 (sprzed pandemii). Oczekuje się jednak, że dalsza optymalizacja polityki wizowej i wsparcie sieci usług turystycznych przyczyni się do szybkiego nadrobienia strat w roku bieżącym.


Rynek turystyki przyjazdowej z kolei nie napawa optymizmem – Chińska Akademia Turystyki [中国旅游研究院] szacuje, że liczba przyjazdów w 2023 roku to ok. 60-70% stanu na rok 2019 r. Ze względu na pewną nierównowagę struktury wdrażanego planu ożywienia gospodarki przeważająca część wjazdów to podróże biznesowe, a nie turystyczne. Szacunki wskazują też, że do stanu normalnego (sprzed pandemii) wróci ilość wizyt turystów ze specjalnych regionów autonomicznych Hong Kongu i Makau, liczba turystów z zagranicy osiągnie natomiast tylko 50% poziomu z 2019 r.


„Władze powinny ogłosić wprowadzenie skutecznych środków, w tym działań mających na celu poprawę komunikacji, transportu, zakwaterowania i usług płatniczych, polepszających doświadczenia podróżnych” – twierdzi Dai Bin, prezes CAT.


Kluczowym środkiem do osiągnięcia powyższego celu byłaby jednak optymalizacja wjazdowej polityki wizowej i zwiększenie ilości lotów międzynarodowych.

 

 

ENGLISH VERSION:

 

Tourism industry experts who are monitoring the market situation are calling for more measures to optimize tourist travel to and from China. All of this to revitalize the economy sector in the Middle Kingdom, which still needs support since the COVID-19 pandemic. The number of outbound trips in 2023 has doubled the previous year's result, but is still more than half lower than in 2019 (before the pandemic). However, it is expected that further optimization of visa policy and support for the tourist service network will contribute to a quick recovery of losses this year.


The inbound tourism market, on the other hand, is not so optimistic - the Chinese Academy of Tourism [中国旅游研究院] estimates that the number of arrivals in 2023 is approximately 60-70% of the figure for 2019. Due to a certain imbalance in the structure of the implemented recovery plan, the majority entries are business, not tourist trips. Estimates also indicate that the number of visits by tourists from the special autonomous regions of Hong Kong and Macau will return to normal (pre-pandemic), but the number of tourists from abroad visits will only reach 50% of the level from 2019.


“The authorities should announce effective measures, including actions to improve communication, transport, accommodation and payment services, making the traveler experience better” said Dai Bin, president of CAT.


However, the key means to achieve the goal mentioned above are entry visa policy optimalization and higher number of international flights.

 Chińska turystyka wciąż potrzebuje ożywienia, które to zależne jest od pewnych środków, które mają na celu pomóc osiągnąć poziom sprzed pandemii COVID-19. Jakie kroki powinna przedsięwziąć chińska władza, aby osiągnąć tego dokonać?

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page