top of page

KONFERECJA FORUM ZHONGGUANCUN 2024 – Technologie przyszłości

English: „ZHONGGUANCUN FORUM 2024 CONFERENCE – Technology of the future”


W czwartek, tj. 25.04, w Pekinie miało miejsce oficjalnie otwarcie corocznej konferencji Zhongguancun Forum. Tematem tegorocznej edycji było hasło: „Innowacje: Budowanie lepszego świata”. W wydarzeniu udział wzięło ponad 150 departamentów rządowych i organizacji międzynarodowych z ponad 100 krajów i regionów.


Celem forum jest zaprezentowanie pełnej gotowości Chin na międzynarodową współpracę naukowo-technologiczną opartą na otwartości, uczciwości, sprawiedliwości i równości. Intencją jest sprawny przepływ i zmniejszenie barier w dostępie do wzajemnej wiedzy, technologii i talentów, tworząc tym samym sprzyjający ekosystem innowacji.


Chiny wskazały swoją rolę w przedsięwzięciu jako kraj skupiający się na kultywowaniu i rozwijaniu tzw. „nowych mocy produkcyjnych”, wzywając jednocześnie do współpracy w takich dziedzinach, jak sztuczna inteligencja, zielona energia, zaawansowana technologicznie produkcja etc. Stolica Chin, Pekin, planuje zwiększenie aktywności na rzecz poprawy potencjału innowacyjnego poprzez inwestycje w badania i rozwój, dokonywanie przełomów w kluczowych technologiach w najważniejszych dziedzinach oraz przyspieszenie budowy zaawansowanych stref (tzw. „parków”) naukowo-technologicznych.


Podczas forum uczestnicy mogli na żywo zapoznać się z technologiami „Made in China” – np. z bionicznym humanoidalnym robotem, cyfrową transmisją z udziałem postaci stworzonych przez AI czy z systemem interfejsu mózg-komputer.  Inwestycje Państwa Środka w rozwój technologiczny w 2023 r. przekroczyły 3,3 bln RMB (455,4 mld USD) – tj. wzrosły rok-rocznie o 8,1%. Wydatki na badania podstawowe sięgnęły 221,2 mld RMB – tj. wzrosły 9,3% rok do roku.


Forum Zhongguancun 2024 potrwa do 29.04.

 

 


ENGLISH:

 

On Thursday, April 25, the annual Zhongguancun Forum conference officially opened in Beijing. The theme of this year's edition was: "Innovation: Building a better world". The event was attended by over 150 government departments and international organizations from over 100 countries and regions.


The aim of the forum is to demonstrate China's full readiness for international science and technology cooperation based on openness, fairness, justice and equality. The intention is to ensure efficient flow and reduce barriers in access to mutual knowledge, technologies and talents, thus creating a favorable innovation ecosystem.


China indicated its role in the project as a country focusing on cultivating and developing the so-called "new production forces", while calling for cooperation in areas such as artificial intelligence, green energy, technologically advanced production, etc. The capital of China, Beijing, plans to increase activity to improve innovation potential by investing in research and development, making breakthroughs in key technologies in the most important fields and accelerating the construction of advanced science and technology zones (so-called "parks").


During the forum, participants could see live technologies "Made in China" - e.g. a bionic humanoid robot, digital transmission with the participation of characters created by AI or a brain-computer interface system. The Middle Kingdom's investments in technological development in 2023 exceeded RMB 3.3 trillion (USD 455.4 billion) - i.e. they increased year-on-year by 8.1%. Expenditures on basic research reached RMB 221.2 billion - i.e. increased by 9.3% year on year.


The Zhongguancun 2024 forum will last until April 29.

 W czwartek, 25.04, w Pekinie miało miejsce otwarcie corocznego wydarzenia Zhongguancun Forum 2024. Co zostało zaprezentowane podczas tej edycji?

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page