top of page

NOWE MOCE PRODUKCYJNE – CHIŃSKA POLITYKA PRZYSZŁOŚCI

ENGLISH TITLE: „NEW PRODUCTIVE FORCES – CHINESE POLICY OF THE FUTURE”


Podczas studyjnej sesji Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh prezydent Chin, Xi Jinping, podkreślał kluczową rolę tzw. „nowych sił wytwórczych” w rozwoju gospodarczym „wysokiej jakości” w Państwie Środka. Jak twierdzi chiński przywódca wspomniany rozwój jest fundamentem nowej ery, w którą wkraczają Chiny. Wezwał on do podjęcia konkretnych wysiłków na rzecz realizacji zadań strategicznych, tj. związanych z przyspieszeniem rozbudowy nowoczesnego systemu rynkowego, samodzielności naukowo-technologicznej, kreowania nowych wzorców rozwoju gospodarczego i koordynowania realizacji reform w ich zaawansowanym stadium.


CHIŃSKA POLITYKA


Coraz częściej powtarzany przez prezydenta Xi termin, jakim są „nowe siły wytwórcze” skupia się wokół zwiększania efektywności, jakości i stopnia zaawansowania opartych w ogromnej mierze na innowacjach i technologiach w 100% projektowanych, wdrażanych i wytwarzanych w Chinach. Co za tym idzie, ważnymi czynnikami wpływającymi na urzeczywistnienie powyższych celów jest transformacja i modernizacja tradycyjnych gałęzi przemysłu i wspieranie wschodzących i przyszłych sektorów przemysłowych. Także, do grupy tej zalicza się pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, której kształceniem zajmują się wyspecjalizowane ośrodki szkolnictwa wyższego.


Realizacja celów transformacyjnych i modernizacyjnych w odniesieniu do chińskiej gospodarki ma ogromne znaczenie nie tylko w rozwoju ekonomicznym kraju, ale także w kontekście strategii przechodzenia na niskoemisyjność. „Ekologiczny rozwój jest podstawą wysokiej jakości rozwoju gospodarczego, a nowe siły wytwórcze są zasadniczo ekologiczne” – powiedział Xi.


Chiny muszą przyspieszyć ekologiczną transformację modeli wzrostu, aby osiągnąć cel, jakim jest osiągnięcie maksymalnej emisji CO2 przed rokiem 2023 i neutralności do roku 2060. W tym wypadku kluczowe jest skupienie się na rozbudowie sektora zielonej produkcji, rozwoju tzw. „zielonych” usług czy rozszerzenia przemysłu zielonej energii. Chodzi o przełomy naukowe w obszarach związanych z konkretnymi technologiami, takimi jak pojazdy zasilane „nową” energią (NEV), baterie litowe i produkty fotowoltaiczne.

 

 

ENGLISH VERSION:

 

During a study session of the Political Bureau of the CPC Central Committee, Chinese President Xi Jinping emphasized the key role of the so-called "new productive forces" in "high-quality" economic development in the Middle Kingdom. As the Chinese leader claims, this development is the foundation of a new era that China is entering. He called for strong efforts to implement strategic tasks, i.e. those related to accelerating the development of a modern market system, scientific and technological independence, creating new patterns of economic development and coordinating the implementation of reforms at their advanced stage.


The term "new productive forces" repeated by President Xi focuses on increasing efficiency, quality and advancement based largely on innovations and technologies 100% designed, implemented and manufactured in China. Therefore, important factors influencing the implementation of the above goals are the transformation and modernization of traditional industries and supporting emerging and future industrial sectors. This group also includes the acquisition of highly qualified staff trained by specialized higher education centers.


The implementation of transformation and modernization goals for the Chinese economy is of great importance not only in the country's economic development, but also in the context of the low-emission transition strategy. "Green development is the basis of high-quality economic development, and the new productive forces are fundamentally green" Xi said.


China must accelerate the ecological transformation of growth models to achieve the goal of maximum CO2 emissions by 2023 and neutrality by 2060. In this case, it is crucial to focus on the expansion of the green production sector, the development of the so-called "green" services or expanding the green energy industry. These are scientific breakthroughs in areas related to specific technologies, such as "new" energy vehicles (NEV), lithium batteries and photovoltaic products.
Chińska polityka przyszłości opierać ma się na nowych siłach wytwórczych – ten termin coraz częściej stosowany jest przez prezydenta Xi Jinpinga. Co oznacza i na czym, w takim razie, ma się opierać rozwój gospodarczy Chin w przyszłości?

14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page