top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Rozwój technologii produkcyjnej kluczem dla chińskiego przemysłu/ Production technologies develo...

...pment as a key for Chinese industry


Chińscy eksperci zwracają uwagę na to, że Chiny powinny zwiększyć zasoby i inwestycje na użycie nowoczesnych technologii w produkcji, w szczególności, że obecna sytuacja polityczna na świecie i wobec Państwa Środka cechuje się dużą niepewnością. 🏭⚙️ W zakresie różnych rozwiązań technologicznych potrzebne jest zwiększenie intensywności współpracy z innymi państwami, a w zakresie produkcji precyzyjnych i zaawansowanych komponentów do technologii Chiny postawić powinny na rynek krajowy. Z drugiej strony, opłacalne będzie również przyciągnięcie do Chin kapitału zagranicznego z ww. branży. W tym celu warto stworzyć przyjazne i optymalne warunki biznesowe. Wspieranie średnich przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji czy projektowaniu komponentów specjalistycznych pomoże wyłonić nowych "krajowych gigantów" w dziedzinie nowoczesnych technologii. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


Chinese experts point out that China should increase resources and investments for the use of modern technologies in production, especially the current political situation in the world and towards China is characterized by high uncertainty. 🏭⚙️ In the field of various technological solutions, it is necessary to increase the intensity of cooperation with other countries, and in the field of production of precise and advanced technology components, China should focus on the domestic market. On the other hand, it will also be profitable to attract foreign capital from the above-mentioned industry to China. For this purpose, it is worth creating friendly and optimal business conditions in the country. Supporting medium-sized enterprises specializing in the production or design of specialist components will help to emerge new "national giants" in the field of high-tech.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page