top of page

CO ZE WSPÓŁPRACĄ CHIŃSKO-AMERYKAŃSKĄ W ZAKRESIE SI?

ENGLISH TITLE: "WHAT ABOUT CHINESE-US COOPERATION IN THE FIELD OF AI?"


Arati Prabhakar, amerykańska dyrektor Biura ds. Nauki i Polityki Technologii Białego Domu w wywiadzie dla Financial Times wyraziła nadzieje na podjęcie współpracy chińsko-amerykańskiej w kluczowych obszarach rozwoju sztucznej inteligencji. Pomimo silnych napięć handlowych pomiędzy dwoma narodami, w szczególności w kwestiach dotyczących tzw. technologii „wrażliwych”, amerykańska urzędniczka widzi ogromną potrzebę prowadzenia płynnej kooperacji służącej zmniejszaniu ryzyka i szacowania możliwości SI.


„Podjęto już odpowiednie kroki, aby zaangażować się w ten proces. Musimy podjąć współpracę z Pekinem” – mówi Prabhakar. – „Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że znajdujemy się w punkcie, w którym SI stanowi najpotężniejszy rodzaj technologii (…). Każde państwo przygotowuje się do jej wykorzystania w celu budowania przyszłości przy zachowaniu własnych wartości. Myślę, że jedyną kwestią, co do której zgodzi się każdy to to, że potrzebna jest baza technologiczna cechująca się odpowiednim poziomem bezpieczeństwa i skuteczności” – podsumowuje.


Niektórzy eksperci jednak podchodzą do współpracy chińsko-amerykańskiej z niemałym sceptycyzmem, widząc na nią minimalne, czy wręcz zerowe, szanse. „Współpraca USA z Chinami nad polityką bezpieczeństwa sztucznej inteligencji przy zaciętej konkurencji w zakresie sprzętu wykorzystującego SI, w tym chipów, zmierzających w całkiem odrębnych kierunkach, daje minimalne możliwości kompromisu. Być może możliwość taka w ogóle nie istnieje.” – mówi Sourabh Gupta, starszy pracownik Instytutu Studiów Chińsko-Amerykańskich. „Obawiam się, że nie ma w tym zakresie możliwości współpracy na zasadach wzajemnego uzupełniania się. Jednak w miarę wdrażania przez obie strony odpowiednich ram zarządzania i regulacji możliwa będzie nauka na sukcesach i błędach drugiej strony.” – mówi naukowiec.


W obszarze technologii sztucznej inteligencji oba kraje stawiają na odrębne priorytety. Podczas gdy Stany Zjednoczone przede wszystkim skupiają się na kwestiach bezpieczeństwa narodowego i prywatności odbiorców, Chiny na pierwszym miejscu skupiają się regulacji przepływu wewnętrznych informacji dotyczących SI.

 

 

ENGLISH VERSION:

 

Arati Prabhakar, American director of the White House Office of Science and Technology Policy, in an interview for the Financial Times expressed hopes for Sino-American cooperation in key areas of artificial intelligence development. Despite strong trade tensions between the two nations, particularly over the so-called "sensitive" technologies, the American official sees a great need for smooth cooperation to reduce risks and estimate the capabilities of AI.


“Appropriate steps have already been taken to engage in this process. We need to engage in cooperation with Beijing” - says Prabhakar. – “We are all well aware being at a point where AI is the most powerful type of technology (…). Each country is preparing to use it to build the future while maintaining its own values. I think the only thing that everyone will agree on is that we need a technological base with an appropriate level of safety and effectiveness" she concludes.


Some experts, however, approach Sino-American cooperation with considerable skepticism, seeing minimal or even zero chances for it. “U.S. cooperation with China on AI security policy with fierce competition in AI hardware, including chips, heading in quite separate directions, offers minimal room for compromise. Perhaps this possibility does not exist at all.” – says Sourabh Gupta, senior fellow at the Institute of Chinese-American Studies. “I am afraid that there is no possibility of cooperation in this respect on the basis of mutual complementation. However, as both sides implement appropriate governance and regulatory frameworks, it will be possible to learn from each other's successes and mistakes.” – says the scientist.


In the area of artificial intelligence technology, both countries have separate priorities. While the United States is primarily focused on national security and recipient privacy issues, China's primary focus is on regulating a domestic AI information.

 Problemy we współpracy chińsko-amerykańskiej często dotykają kwestii użycia, oceny i regulacji technologii SI. Jakie są na ten temat opinie amerykańskich ekspertów?

10 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page