top of page

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tłumacz Języka Chińskiego Karolina Kłopotek; dane adresowe: ul. Główna 6, 86-131 Jeżewo.

 2. Przetwarzane dane osobowe to imię i adres e-mail (wymagane) oraz inne dane, na których przetwarzane wyrazi Pan/ Pani zgodę (tj. nazwisko, numer telefonu itp.).

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • przedstawieniu oferty związanej z tłumaczeniami, tj. wycena dokumentu, rezerwacja terminu,

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

 2. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

 5. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO;

  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji oferowanej usługi/usług.

bottom of page