top of page

RELACJE CHIŃSKO-WIETNAMSKIE – JAK SIĘ KSZTAŁTOWAŁY?

ENGLISH TITLE: “CHINA-VIETNAM TIES – HOW DID THEY FORM?”


Chiny oraz Wietnam od wielu już lat stanowią silnych sojuszników w sferze ekonomiczno-społecznej. Ustanowione relacje chińsko-wietnamskie - dyplomatyczne i gospodarcze - zaowocowały m.in. włączeniem Wietnamu w ramy projektu Jednego Pasa i Drogi (BRI). W 2006 roku Chińsko-Wietnamski Komitet Wykonawczy wprowadził umowę o wzajemnej współpracy. Kolejno w latach 2013 (wizyta wietnamskiego prezydenta Truong Tan’a w Chinach), 2015 (wizyta chińskiego prezydenta Xi Jinping’a w Wietnamie) i 2017 (dwie wizyty: wietnamskiego prezydenta Tran Dai Quang’a w Chinach i rewizyta Xi Jinpinga w Wietnamie) ówczesne i obecne głowy państw udały się do kraju sojusznika w celu przeprowadzenia rozmów dt. ustanawiania i rozwoju działań kooperacyjnych. W 2022 roku szacunki dotyczące wymiany handlowej i inwestycji między krajami ukazały zaawansowany poziom i skalę wcześniej podjętych decyzji. Kwota osiągnięta w ramach handlu dwustronnego oscylowała na poziomie 234,92 mld USD, tj. wzrosła rokrocznie o 2,1%, czyniąc Wietnam największym partnerem handlowym Chin wśród 10 państw-członków organizacji ASEAN. W końcówce wspomnianego, 2022 roku, Chińskie Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie (FDI – Foreign Direct Investment) w Wietnamie wyniosły aż 23,35 mld USD, kreując Państwo Środka jako kluczowe źródło tego rodzaju inwestycji u wietnamskiego partnera.


To wszystko nie byłoby możliwe, a przynajmniej nie w tak dużej skali, gdyby nie podpisanie w 2017 roku Porozumienia dt. Współpracy w Ramach BRI i Wietnamskiego planu „Dwóch Korytarzy i Jednego Kręgu”.


Współpraca strategiczno-ekonomiczna pomiędzy Chinami a Wietnamem, choć najbardziej znacząca, nie stanowiła jedynego obszaru aktywności. W wymiarze kulturowo-edukacyjno-społecznym także zadziało się wiele. Od momentu, gdy w 2014 roku na terenie Wietnamu utworzono pierwszy Instytut Konfucjusza (ch. 孔子学院 -  organizacja non-profit propagująca język i kulturę chińską na świecie, prowadząca zajęcia edukacyjne, językowe, organizująca wydarzenia kulturalne, przeprowadzająca test poziomujący języka chińskiego i będąca fundatorem jednego z najlepiej opłacanych stypendiów na naukę w Chinach ) do 2022 roku w placówce w stołecznym Hanoi studiowało już blisko 4 tys. studentów.


Ponadto, w wyniku intensywnej promocji i usprawniania polityki dt. turystyki od stycznia do listopada br. Chińscy turyści stali się drugim najchętniej odwiedzającym Wietnam narodem na świecie.


Jako dwie ekonomiczne siły napędowe Azji, Chiny i Wietnam ustanowiły między sobą głębokie powiązania polityczne, ekonomiczne i kulturalne. Pogłębianie relacji nadal stanowi nieukończony proces, choć do tej pory poczynione kroki można określić jako najbardziej kluczowe.

 


ENGLISH VERSION:

 

China and Vietnam have been strong allies in the economic and social sphere for many years. The established diplomatic and economic relations resulted in, among others: including Vietnam in the framework of the Belt and Road project (BRI). In 2006, the China-Vietnam Steering Committee introduced a mutual cooperation agreement. Consecutively in 2013 (Vietnamese President Truong Tan's visit to China), 2015 (Chinese President Xi Jinping's visit to Vietnam) and 2017 (two visits: Vietnamese President Tran Dai Quang to China and Xi Jinping's return visit to Vietnam) then and current heads of state went to an ally country to hold talks on establishing and developing cooperative activities. In 2022, estimates of trade and investment between countries showed the advanced level and scale of previously made decisions. The amount achieved in bilateral trade was USD 234.92 billion, i.e. it increased by 2.1% annually, making Vietnam the largest trading partner of China among the 10 member states of the ASEAN organization. At the end of 2022, Chinese Foreign Direct Investment (FDI) in Vietnam amounted to as much as USD 23.35 billion, making the Middle Kingdom a key source of this type of investment with the Vietnamese partner.


All this would not be possible, at least not on such a large scale, if it were not for the signing of the Agreement in 2017. Cooperation within the BRI Framework and the Vietnam "Two Corridors and One Circle" plan.


Strategic and economic cooperation between China and Vietnam, although the most significant, was not the only area of activity. A lot has also happened in the cultural, educational and social dimension. Since the first Confucius Institute (ch. 孔子学院) was established in Vietnam in 2014 - a non-profit organization promoting the Chinese language and culture around the world, conducting educational and language classes, organizing cultural events, conducting a Chinese language placement test and sponsoring one of the best-paid study scholarships in China) by 2022, nearly 4,000 students have studied at the facility in the capital Hanoi.


Moreover, as a result of intensive promotion and improvement of the policy regarding tourism from January to November this year Chinese tourists have become the second most eagerly visiting Vietnam nation in the world.


As Asia's two economic powerhouses, China and Vietnam have established deep political, economic and cultural links with each other. Deepening the relationship is still an unfinished process, although the steps taken so far can be described as the most crucial.

 

HASHTAGS:
Wietnam oraz Chiny stanowią dwie ekonomiczne siły napędowe Azji, dlatego też relacje chińsko-wietnamskie - ich kształtowanie się i pogłębianie w sferze politycznej, ekonomicznej i kulturowej stanowi klucz do „lepszego jutra” dla państw azjatyckich. Jak na przestrzeni lat kreowały się wspomniane powiązania?

16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page