top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Praca w Chinach - czy młodzi Chińczycy znajdą zatrudnienie?/ Job in China - will young Chinese...

...find a vacancy?


Czy praca w Chinach to problem? Wskaźnik bezrobocia w Chinach, który wzrósł w ostatnich miesiącach, w kolejnych ma ulec obniżeniu. 💼📉 Wartość ta, u Chińczyków z przedziału od 16. do 24. roku życia, w czerwcu wzrosła do poziomu 21,3% - w porównaniu z majem i kwietniem 2023 roku (kolejno 20,8% i 20,4%). Co nie jest dziwne, ten sam wskaźnik (o wartości 5,2%) pozostał praktycznie niezmieniony w obrębie dużym obszarów miejskich. Rynek pracy dla młodych Chińczyków podlega sezonowym fluktuacjom. Bezrobocie wynika także z podejścia potencjalnych pracowników w stosunku do wizji swojej przyszłej kariery. Większość absolwentów w pełni nastawia się na znalezienie wakatu w największych, chińskich metropoliach i w przeważającej części tendencja ta chyli się ku instytucjom rządowym i dużym korporacjom o kapitale państwowym. "Powszechny niepokój" młodych Chińczyków na niektórych wpływa silnie demotywująco. Rząd chiński przeznaczył niemałe środki, aby zająć się problemem. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


Is there any problem with employment in China? The unemployment rate in China, which has increased in recent months, is expected to decrease in the coming months. 💼📉 This value, among Chinese aged 16 to 24, increased to 21.3% in June - compared to May and April 2023 (20.8% and 20.4% respectively). Not surprisingly, the same indicator (at the level of 5.2%) remained virtually unchanged in large urban areas. The labor market for young Chinese is subject to seasonal fluctuations. Unemployment also results from the approach of potential employees in relation to the vision of their future career. Most graduates are fully geared towards finding a vacancy in China's largest metropolises, and for the most part this trend is towards government institutions and large state-owned corporations. "Common anxiety" among young Chinese jobseekers has a strong demotivating effect on some. The Chinese government have allocated considerable resources to manage the problem.
Praca w Chinach - czy młodzi Chińczycy znajdą zatrudnienie?/ Job in China - will young Chinese find a vacancy?

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page